Organisering og praksisbeskrivelse

UU-vejlederen

Barnet/eleven og forældre møder UU-vejlederen gennem UU-vejledningen fra 6./7. klasse, hvorefter de 3 parter, eleven, vejlederen og forældrene indgår i en relation med det formål at forberede den unge til at træffe valg og være klar til overgangen og starten på en ny uddannelse.
Den lovgivningsmæssige målsætning om, at vejledningen skal målrettes dem, der har særlige behov, er implementeret i den enkelte UU-vejleders praksis, da samarbejdet om elever med større udfordringer altid får særlig bevågenhed. I fællesskab med klasselærer, forældre og øvrige netværkspersoner medvirker UU’s vejledere i forhold til, at barnet og den unge støttes, samt at der iværksættes en helhedsorienteret indsats, der også har et fremadrettet sigte.

Overgange til ungdomsuddannelser

En af UU-vejlederens nøgleopgaver er at forberede den unge på overgange, der skal passeres frem mod uddannelse og senere beskæftigelse.
I grundskolen sker dette med stigende intensitet frem mod 9. og 10. klasse, så den unge inden overgangen til ungdomsuddannelse har et godt kenskab til uddannelsessystemet og -institutioner samt dele af arbejdsmarkedet og er sporet ind på hvilken uddannelsesretning, der ønskes.
Ungdommens Uddannelsesvejlednings kontakt og samarbejde med de modtagende

uddannelsesinstitutioner sikrer en målrettet støtte, hvilket på foranledning af UU koordineres gennem netværks- og overleveringsmøder med alle relevante.
UU-vejlederne følger den unge i overgangsperioden, mens ungdomsuddannelsesinstitutionerne yder en indsats i forhold til fastholdelse. Ud over den store del af unge, der er parate til og klarer overgangene, har UU- vejlederen især fokus på andre grupper af de unge:

Uddannelsesparathed

Ikke uddannelsesparate og unge med særlige behov er grupper, der kræver en særlig vejledningsindsats. For den førstnævnte gruppe, der i antal i Morsø Kommune er få, motiverer UU til eller forlanger, at den unge deltager i forberedende og udviklende aktiviteter, alt efter om den unge har urealistiske uddannelsesønsker, eller den unge ikke er afklaret i forhold til fremtidig uddannelse, alternativt vælger et uddannelsesforløb, han eller hun kan vurderes parat til.
Med målrettede tilbud, koordineret af UU, bliver den lille gruppe af 15-17-årige parat til at indgå i ordinær uddannelse ofte med på forhånd aftalte støtteforanstaltninger i ungdomsuddannelsen.  Se Ungepakke