Samarbejdsmodellen

Tilknyttet hver institution er et fremskudt team bestående af:

- Daginstitutionsleder/Skoleleder
- Familierådgiver
- Pædagogisk konsulent
- Psykolog/Tale-/hørekonsulent
- Sundhedsplejerske
- Sekretær/forvaltningsmedarbejder
- Personale fra institution (ad hoc)
- Personale fra ungdomsskole/SSP (ad hoc)
- UU-personale (ad hoc)

Den der sætter punktet på dagsordenen, sørger for at få samtykke fra forældrene.

Forældre kan inviteres med til møderne.

I det fremskudte team:

• Arbejdes ud fra Morsø Kommunes tilgang beskrevet i Mosaikken
• Arbejdes med udgangspunkt i, at der er så få voksne i kontakt med barn, familie og institutioner som muligt, men et stort antal fagligheder involveret i beslutninger ud fra sammenhængscirklen

Arbejdsmodel:

• Samarbejdsmodel, hvor hver faggruppe har mulighed for at beskrive de tiltag, 
   -man oplever som værende vigtigst, 
   -de forventede resultater og 
   -hvem der skal udføre opgaven,
hvorefter, der sker en prioritering af de tiltag, der skal vægtes, der udpeges tovholder for de valgte tiltag samt fastsættes tidshorisont og model for opfølgning

Fremskudt team har til opgave at:

• Udarbejde koordinerede mål og handleplaner
• Følge op på aftalte mål og handleplaner
• Yde sparring til hvert enkelt medlem af teamet
• Drøfte generelle problematikker på institutionen f.eks. trivsel/mobning, sociale medier, cutting mv.
• Perspektivering af PPR-indstillinger og underretninger til Familieafdelingen

Ved overvejelse om visitering til eksterne dag- og skoletilbud eller ved overvejelse om behov for ekstra resurser i dagtilbud afholdes visitationsmøde mellem leder af PPR og leder af Skoler og Dagtilbud, der træffer beslutning. Visitering forudsætter, at der foreligger PPR-vurdering. Det er PPR, der i disse tilfælde udsender brev med afgørelsen til forældrene. Brevet indeholder en begrundelse for afgørelsen og klagevejledning.

Det er skolens leder, der på baggrund af PPR-vurdering træffer afgørelse om den specialpædagogiske indsats.
Det betyder, at det er skolens leder, der udsender brev til forældrene om afgørelsen. Brevet indeholder en begrundelse for afgørelsen og klagevejledning.

Møderne afholdes som minimum én gang om måneden – fastlagt for et år.

Institutionen udarbejder dagsorden med relevante bilag. Alle medlemmer af fremskudt team er forpligtet til at fremsende punkter og bilag til dagsordenen.
Dagsorden udsendes én uge før mødet.

Der oprettes EDH-sag til hver institution, hvor der er skabelon til dagsorden og referat.

Institutionens sekretær skriver referat, alternativt forvaltningsmedarbejder