Retningslinjer for konsulent team

Konsulentteam i private institutioner, i private pasningsordninger, i puljeordninger og på friskoler.

 

Dette dokument beskriver det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner.

Hensigten er:

 • At sikre den bedst mulige trivsel for alle børn i Morsø kommune i familien og i institutionen, herunder at barnet oplever sig inkluderet relationel, faglig og fysisk.
 • At sikre at alle børn i Morsø kommune bliver så fagligt dygtige som muligt
 • At flest mulige af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse

 

Dette understøttes ved:

 • at institutionerne oplever at få sparring, så de voksne på institutionerne kan sikre høj trivsel og et højt fagligt niveau hos børn og personale

Det gøres ved:

 • en tættere tværfaglig dialog
 • at der er sammenhæng i indsatserne
 • at der sættes ind tidligt både aldersmæssigt og så snart, der opleves vanskeligheder
 • at børn og unge har tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikler og udnytter de ressourcer, der er i børn og unges familie og netværk.

Arbejdsmetode:

 • der arbejdes ud fra Morsø Kommunes tilgang beskrevet i Mosaikken
 • der benyttes en måde at samarbejde på, hvor hver faggruppe har mulighed for at beskrive de tiltag, der opleves værende vigtigst, som baggrund for beslutning om handleplan med få, klare mål

I alle tilfælde, når enkeltbørn eller grupper af børn drøftes, skal der foreligge samtykke fra forældre/forældremyndighedsindehavere (undtaget dog § 49a).

Ellers skal sagen behandles anonymt.

Samarbejdsmodellen

Tilknyttet hver institution er et konsulentteam bestående af:

 • Daginstitutionsleder/skoleleder
 • Familierådgiver
 • Pædagogisk konsulent
 • Sundhedsplejerske
 • Personale fra institution (ad hoc)

Den, der sætter punktet på dagsordenen, sørger for at få samtykke fra forældrene.

Forældre kan inviteres med til møderne.

Der tilbydes møde en gang i kvartalet. Mødedatoer tilsendes institutionen før hvert skoleårs start af pædagogisk konsulent.

I starten af hvert skoleår afholdes fast et møde, hvor konsulentteamet laver dagsorden. Institutionen kan naturligvis også sætte punkter på.

På årets øvrige møder er institutionen ansvarlig for at sende dagsorden til teamet.

Dagsorden for hvert møde året igennem udsendes senest en uge før det aktuelle møde. Ellers betragtes mødet som aflyst.

På det første møde vil det være muligt at aftale andre datoer, klokkeslæt mm.

 

Konsulentteamet:

 • arbejdes ud fra Morsø kommunes tilgang beskrevet i Mosaikken

Arbejdsmodel:

Samarbejdsmodel, hvor hver faggruppe kommer til orde og har mulighed for at beskrive de tiltag:

 • man oplever som værende vigtigst
 • de forventede resultater og
 • hvem der skal udføre opgaven

Konsulentteamet har til opgave at:

 • yde sparring til hvert enkelt medlem af teamet
 • drøfte generelle problematikker
 • perspektivering af PPR-indstillinger og underretninger til Familieafdelingen

Institutionen udarbejder dagsorden med relevante bilag. Dagsorden kan fx handle om:

 • børn der er triste, stille, ensomme, vrede eller urolige………
 • mobning
 • forældresamarbejde
 • klassetrivsel
 • sparring til elevsamtaler
 • sociale medier
 • cutting

Uddybende eksempler på hvad en dagsorden kan indeholde:

 1. ”Pædagogerne i en børnehave har lagt mærke til, at en gruppe børn er begyndt at slå mere i stedet for at bruge sprog. De vil gerne have sparring og nye værktøjer til at håndtere situationen.” 
 2. ”Lærerne og pædagogerne har igennem noget tid oplevet, at eleverne i en klasse skriver ubehagelige ting til hinanden på de sociale medier. Der ønskes sparring i forhold til at håndtere det. ” 
 3. ”I en institution er personalet usikker på et barns trivsel. De ved, det er svært hjemme og er i tvivl om, hvorvidt barnets udvikling, forløber som den skal.”

 

Konsulentteam består af nedenstående faggrupper fra forvaltningen:

 1. Familierådgiver
 2. Sundhedsplejerske
 3. Pædagogisk konsulent

Kontakt forvaltningen for at få kontaktoplysninger på rette vedkommende. Det gøres ved at ringe til PPR på 9970 6140.