Konsultativ bistand

Der er mulighed for at få konsultativ bistand fra Center for Børn og Familier - familierådgivere og sundhedsplejersker og fra PPR – psykologer og konsulenter

Er opgaven af en sådan karakter, at man på institutionen oplever, at man ikke umiddelbart kan håndtere opgaven (leve op til målene), er der muligheder for konsultativ bistand:

• PPR /familierådgivere/sundhedspleje kan inviteres til LP-møder
• Den enkelte lærer/pædagog/team kan bede om sparring hos PPR/familierådgivere/sundhedsplejersker
• PPR kan overvære lektioner i klassen
• PPR kan overvære hverdagen i daginstitutionen

Konsultativ bistand har til formål at forbedre de voksnes muligheder for at yde en kvalitativ og professionel indsats overfor alle børn.

Konsultativ bistand kan omhandle:

• Generelle problematikker
• Konkrete problematikker – anonymiseret
• Konkrete problematikker – ikke anonymiseret

Der skal gives samtykke fra forældrene. Der tages ikke notat i forbindelse med konsultativ bistand. Der er udarbejdet dokument, som forældrene/forældremyndighedsindehavere underskriver, hvor de orienteres om og accepterer dette.

Konsultativ bistand munder altid ud i at institutionen udarbejder skriftlig handleplan /beslutnings-referat oftest i samarbejde med de eksterne samarbejdsparter. Handleplanen er et vigtigt værktøj i det videre samarbejde.

Det er nødvendigt at kontakten mellem hjem, institution, PPR/pædagogiske konsulenter, familierådgivere foregår løbende i tæt dialog.

Der kræves ikke indstilling til PPR eller underretning til Center for Børn og Familier. Forventningerne til forløbet afstemmes inden mødet og kan eventuelt beskrives i beslutningsreferatet.

PPR-personale og Sundhedsplejersker vil være til stede på faste tidspunkter på skoler og daginstitutioner. Familierådgiver vil være til stede på faste tidspunkter på skoler og kan tilkaldes til daginstitutionerne.

Det vil typisk være den fagperson, der sidder i fremskudt team, man fra institutionens side henvender sig til, for at få konsultativ bistand.