Indledning

Beskrivelsen af tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner

Hensigten er:

• at sikre den bedst mulige trivsel for alle børn i Morsø kommune i familien og i institutionen, herunder
• at barnet oplever sig inkluderet relationelt, faglig og fysisk
• at sikre at alle børn i Morsø kommune bliver så fagligt dygtig som muligt
• at 95% af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse

Dette understøttes ved:

• at forældre oplever, at de får støtte og rådgivning til at håndtere forældrerollen
• at institutionerne oplever at få sparring, så de voksne på institutionerne kan sikre høj trivsel og et højt fagligt niveau hos børn og personale

Det gøres ved:

• et tættere samarbejde mellem forældre, institutioner og eksterne fagpersoner
• en tættere tværfaglig dialog
• at alle fagligheder inddrages hurtigt
• at der er sammenhæng i indsatserne
• at der sættes ind tidligt både aldersmæssigt og så snart der opleves vanskeligheder
• at børn og unge har tilknytning til eget hjem og nærmiljø, samt udvikler og udnytter de resurser, der er i børn  og unges familie og netværk.

Arbejdsmetode:

• der arbejdes ud fra Morsø Kommunes tilgang beskrevet i Mosaikken
• der benyttes sammenhængscirklen
• der benyttes en samarbejdsmodel, hvor hver faggruppe har mulighed for at beskrive
de tiltag, man oplever som værende vigtigst, som baggrund for beslutning om handleplan med få, klare mål

Samarbejdet om børn mellem institutioner (daginstitutioner og skoler) og PPR/Familieafdeling skal foregå så lidt bureaukratisk som muligt. Det skal foregå med værdighed overfor alle: børn, forældre og ansatte.

I alle tilfælde, når enkeltbørn eller grupper af børn drøftes, skal der foreligge samtykke fra forældre/ forældremyndighedsindehavere. (undtaget dog § 49a)

Den 1. november trådte den reviderede model for tværfagligt samarbejde i kraft - læs mere her