Lovgrundlag

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 side 10, uddrag fra Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010 angiver, at formålet med de
forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 p. 11 Sundhedsloven § 119 – 126. Ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne har kommunalbestyrelsen ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis. Dette fremgår af sundhedsloven § 119. Af stk. 2 fremgår, at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Af § 120 – 126 fremgår bestemmelserne for de forebyggende sundhedsydelser.