Organisering og praksisbeskrivelse

Visitation til STU-tilbud, herunder vejledning / støtte m.v.

PPR indkalder hvert år i august UU til møde vedr. potentielle STU-elever

• STU-lederen deltager i mødet
• Unge, der falder inden for målgruppen for STU vil være kendt af PPR.
• Til mødet skal PPR sikre, at der foreligger en oversigt over potentielle STU-elever fra og med 6. klassetrin med kort beskrivelse af deres forudsætninger og behov m.v. (PPR rekvirerer fra Familieafdelingen) oplysninger om eventuelle potentielle STU-elever, der er anbragt uden for kommunen).
• PPR er ansvarlig for, at forældrene er orienteret om, at PPR afholder mødet med UU.

UU’s orientering, 7. skoleår

Når barnet påbegynder 7. skoleår:

• UU: Orientering af den unge / forældrene om STU / EGU med specialpædagogisk støtte.
• Formål: Den unge / forældrene orienteres om uddannelsesmulighederne, således at de i god tid ved, at der er uddannelsesmuligheder efter undervisningspligtens ophør Den Unge / forældrene træffer UU-vejlederen
• Der træffes aftale om evt. mentorordning

UU’s vejledning, sidste halvår, 8. skoleår

• Møde mellem den unge / forældrene og UU-vejlederen
• Formål: Mere konkret drøftelse af den unges forudsætninger, behov og ønsker vedr. ungdomsuddannelse som grundlag for
• UU-vejlederens vurdering af, om den unge falder inden for målgruppen for STU (eller f.eks. EGU med specialpædagogisk støtte)
• Hvis ja: UU-vejlederens udarbejdelse af forslag til foreløbig uddannelsesplan (m.h.p. at visitation kan ske i november året før, eleven skal starte på STU)

Tværfagligt, koordinerende møde

• UU indkalder hvert år i maj til tværfagligt, koordinerende møde i visitationsudvalget.
• Formål: at sikre fælles overblik over nuværende STU-elever og de kommende års potentielle STU-elever og koordinere handlinger mellem de forskellige afdelinger – så vidt muligt således, at den unge / familien har én kontaktperson.

Egentlig visitation

• UU udarbejder (bl.a. på baggrund af drøftelser med den unge / forældrene) foreløbig uddannelsesplan. UU sikrer den nødvendige tværfaglige koordinering
• UU fremsender den foreløbige uddannelsesplan til lederen af STU. Så vidt muligt i november året før, eleven forventes at påbegynde STU
• Formanden indkalder til møde i visitationsudvalget, som træffer afgørelse om, hvor og hvordan målene i uddannelsesplanen bedst kan opfyldes.
• UU præsenterer afgørelsen for den unge / forældrene.
• Den unge / forældrene accepterer afgørelse: UU forestår de praktiske tiltag for at igangsætte uddannelsen.
• Den unge / forældrene accepterer ikke afgørelse: UU giver klagevejledning

Ordinært visitationsmøde afholdes i november/december. Desuden afholdes visitationsmøder efter behov.

På visitationsmøder følges desuden op på igangværende forløb.

Visitationsudvalget består af

• Chefen for Børn og Undervisning (formand)
• Lederen af Familieafdelingen
• Lederen af Den sociale indsats
• Afdelingsleder i Jobcenteret
• Lederen af Handicapafdelingen
• Desuden deltager UU-vejleder og STU-leder i visitationsudvalgets møder.