SSP

SSP er et tværfagligt samarbejde, der har til formål, at opbygge og vedligeholde et lokalt netværk, der skaber gode og trygge rammer for alle samt forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller samles i fritiden omkring ikke acceptable fællesskaber.

SSP involverer i sagens natur Skoleområdet, det Sociale område og Politiet. Disse tre instansers forebyggende forpligtelser er udmøntet gennem SSP samarbejdet i Morsø Kommune, hvor SSP rent organisatorisk, ledelsesmæssigt og administrativt er forankret i Morsø Ungdomsskole.

Målgruppen for SSP er unge mellem 0-24 år, og der arbejdes med:

• En styrket indsats overfor unge
• En tværfaglig indsats der er kvalificeret og helhedsorienteret, og som har barnet i centrum
• Tidlig forebyggelse
• En særlig indsats overfor børn og unge, der viser uhensigtsmæssig adfærd, og som er særligt udsatte.
• En aktiv indsats med enkelte individer eller grupper, der har begået kriminelle handlinger eller som har et misbrug.
• Oplysning om kriminalitet og konsekvenserne heraf, herunder ved vold, hærværk, tyveri mm.
• Oplysning om alkohol og andre rusmidler
• Muligheden for at igangsætte fritidsaktiviteter for børn og unge, og hjælpe børn og unge i gang i det eksisterende foreningsliv i lokalsamfundet (jf. Fritidspas/fritidsvejledning nedenfor)