Politik

At vokse op med to eller flere sprog er en værdifuld gave.

Det er imidlertid også en stor udfordring at tilegne sig flere sprog samtidigt.

I Morsø Kommune ønsker vi, at tosprogede børn og unge får styrket deres sproglige forudsætninger, så de får det fulde udbytte af de læringsmuligheder, de møder i dagtilbuddet, i skolen eller i fritidstilbuddet.

Nedenfor er beskrevet de overordnede mål for integration af tosprogede børn.
 
Mål

• At tosprogede børn deltager i daginstitutionstilbud fra de er ½ år
• At tosprogede børn får tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne deltage i børnehaveklasse sammen med danske børn
• At tosprogede børn får styrket deres kompetencer og opnår skoleresultater, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og blive velfungerende voksne
• At dagtilbuddet, skolen og fritidstilbuddets virke tager udgangspunkt i børnenes personlige, kulturelle og sproglige forudsætninger
• At den kulturelle sammensætning på skoler og i dagtilbud opleves som en berigelse af både ansatte, børn og forældre
• At forældrene er ansvarlige for børnenes tilgang til dansk sprog og kultur, og at dette ansvar vil blive mødt med støtte og medansvar fra kommunens side

Procedurer, nyankomne

1. Sagsbehandler inden for integration (Visitationen) bliver orienteret om, at en families ankomst
2. Sagsbehandleren visiterer til integrationsmedarbejderne (CBF) – samt orienterer om familiens baggrund, antal børn, alder m.m.
3. Integrationsmedarbejderen undersøger, hvor børnene skal gå i institution – pladsanvisningen inddrages tidligst muligt i forhold til børn, der skal i dagpleje / børnehave
4. Integrationsmedarbejderen aftaler et velkomstmøde med familien og den institution, barnet skal gå i
5. Barnet starter dagen efter velkomstmødet
6. Der er tæt kontakt mellem institution og integrationsmedarbejder
7. Senest 3 uger efter start i institutionen afholdes opfølgningsmøde. Institutionen er ansvarlig for at tage kontakt til integrationsmedarbejderen for aftale om opfølgningsmødet. Integrationsmedarbejderen indkalder derefter til mødet, herunder sørger for tolk, når dette er relevant.

Deltagere:

Dagplejebørn: Forældrene, dagplejeren, tilsynsførende, integrationsmedarbejder

Børnehavebørn: Forældrene, institutionen, integrationsmedarbejderen

Skolebørn (0. – 9. klassetrin): Forældrene, relevante lærere/pædagoger, integrationsmedarbejderen, Ungdomsskolen / fritidspas

Skolebørn (Tilbud til unge nyankomne på 10’eren): Eleven, forældrene, relevante lærere / pædagoger, integrationsmedarbejderen, Ungdomsskolen

Herefter afholdes tværfaglige møder efter behov. Initiativet kan komme fra både institution og integrationsmedarbejder.

Sagsbehandleren, integration (Visitationen)

Hjælper med at søge familiesammenføring. Når familierne kommer, overgår familien til integrationsmedarbejderne (CBF)

Sagsbehandleren orienterer løbende integrationsmedarbejderne om, hvilke familier, der er på vej, idet der udarbejdes liste en gang i måneden – og efter behov.

Integrationsmedarbejderne orienterer på baggrund heraf pladsanvisningen.

Integrationsmedarbejderne - Jobcenteret

• Hjælper familierne med strukturering af hverdagen
• Støtter børnene i opbygning af netværk og deltagelse i fritidsinteresser
• Observerer, om børnene er i trivsel

Tosprogskonsulentens arbejde i børnehaver og i forbindelse med overgang fra børnehave til tidlig SFO/skole

• 3 år: alle tosprogede børn sprogvurderes
• 5 år: alle tosprogede børn sprogvurderes
• Tosprogede børn, der falder uden for alderskategori, sprogvurderes af tosprogskonsulenten
• Den enkelte institution gennemfører sprogvurderingen
• Tosprogskonsulenten kan indkaldes konsultativt i forbindelse med gennemførelsen af sprogvurderingen
• Tosprogskonsulenten forestår det administrative arbejde omkring sprogvurderingerne

Tosprogskonsulenten kan give konsultativ bistand i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner