4. - 9. klassetrin

Når børn i denne aldersgruppe ankommer til Danmark, starter de normalt i modtagerklasse på Dueholmskolen.

Undervisningen tager udgangspunkt i de særlige forudsætninger og ressourcer, eleverne har, herunder de kulturelle forskelle.

I perioder foregår undervisningen i modtagerklassen både med tilknytning til et bestemt hold og på tværs af holdene for at differentiere undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elev bedst muligt.

Udslusningen fra modtagerklasse til almindelig klasse sker gradvist og efter en fast procedure. Først i praktisk-musiske fag og senere i dansk. Udslusningen sker på baggrund af en indstilling fra pædagoger og lærere i modtagerklassen og i tæt samarbejde med ledelsen og teamet omkring den danske klasse. Der udsluses oftest til en klasse på Dueholmskolen, men i enkelte tilfælde også til distriktsskolen.

Skolen sørger for i fornødent omfang at indkalde tolk til forældremøder m.v.