Tidsplan for procedure

Juni i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år:

Institutionerne skal senest den 1. juni i samarbejde med forældrene have udarbejdet en handleplan for børn, de forudser kunne være i risiko for at få behov for skoleudsættelse. Lederen kan henvende sig til konsulenterne (kontaktperson: Trine Bertelsen) for evt. bistand hertil. Handleplanen indsendes til Skoler og Dagtilbud, att. Trine Bertelsen.
Dette skal sikre, at der er tid til at sætte evt. aftalte tiltag i værk og tid til at kunne vurdere på effekten.

Tovholder : Trine Bertelsen

August og September:

Tovholder kontakter institutionerne telefonisk for at afklare, om de børn, der i maj skønnedes at være i risiko for at have behov for skoleudsættelse stadig skønnes at være i risikogruppen

September:

Der afholdes møde vedr. de børn, der er udarbejdet handleplaner for, m.h.p.

*Afklaring af, om der stadig vurderes at kunne blive behov for skoleudsættelse

*Justering af handleplanen / aftale om nye tiltag

*Deltagere er forældre, institutionen evt. relevante fagpersoner og tovholder.

Tovholder indkalder til mødet.

Oktober:

Forældre og institution får besked om hvorvidt ansøgning er imødekommet.

Der indsendes endelig/revideret handleplan før den 15. november

 

Skema om skoleudsættelse findes under "skemaer"