Tidsplan for procedure

Juni i det kalenderår, hvor barnet fylder 5 år:

Institutionerne skal senest den 1. juni i samarbejde med forældrene have udarbejdet en handleplan for børn, de forudser kunne være i risiko for at få behov for skoleudsættelse. Lederen kan henvende sig til konsulenterne for evt. bistand hertil. Handleplanen indsendes til Skoler og Dagtilbud,
Dette skal sikre, at der er tid til at sætte evt. aftalte tiltag i værk og tid til at kunne vurdere på effekten.

 

August og September:

Tovholder kontakter institutionerne telefonisk for at afklare, om de børn, der i maj skønnedes at være i risiko for at have behov for skoleudsættelse stadig skønnes at være i risikogruppen

September:

Der afholdes møde vedr. de børn, der er udarbejdet handleplaner for, m.h.p.

*Afklaring af, om der stadig vurderes at kunne blive behov for skoleudsættelse

*Justering af handleplanen / aftale om nye tiltag

*Deltagere er forældre, institutionen evt. relevante fagpersoner og tovholder.

Tovholder indkalder til mødet.

Oktober:

Forældre og institution får besked om hvorvidt ansøgning er imødekommet.

Der indsendes endelig/revideret handleplan før den 15. november

 

Skema om skoleudsættelse findes under "skemaer"