Politik

Morsø skolevæsen skal være skolen for alle på en sådan måde, at børns særlige behov i videst muligst omfang skal søges tilgodeset inden for folkeskolens almindelige rammer med de muligheder for differentiering og holddeling, som er angivet i folkeskoleloven, og som søges tilgodeset gennem resursetildeling, indretning af fysiske forhold, efteruddannelse, undervisningens organisation m.v.

Alle skoler omfatter SFO-tilbud for børn i 0. - 3. årgang.

Der er fastsat følgende overordnede mål for SFO-tilbuddene:

• Skole og SFO skal i det daglige arbejde med børn og i samarbejdet med forældre fungere som en samlet virksomhed, der lever op til folkeskolens formål.
• Det pædagogiske arbejde i SFO skal have en kvalitet og faglighed, der gør det til en ligeværdig medspiller i forhold til undervisningen i skolen.
• SFO skal tage et medansvar for børnenes dannelse og derfor skabe rammerne for en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer, som kan føre til udvikling og læring.
• Der skal i hverdagen i SFO være plads til at etablere og dyrke venskaber, som sammen med det pædagogiske arbejde skal føre til respektfuldt samvær og leg.
• Kreativitet, samvær og udfoldelse i trygge rammer er nøgleord for den tid, børnene tilbringer i SFO, og som skal give dem mulighed for at udvikle ansvarlighed over for sig selv og andre i fællesskabet.
• Vi lægger vægt på, at børnene gennem samværet med hinanden og med engagerede, nærværende og kvalificerede voksne lærer at mestre deres hverdag.

I vedtægten for Morsø Skolevæsen er det angivet

Morsø Kommune lægger vægt på, at specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand ydes så nær barnets normale miljø som muligt. Forinden der iværksættes specialundervisning, skal elevens særlige behov være søgt tilgodeset gennem undervisningsdifferentiering.

• Der skal således lægges betydelig vægt på den betydning, det har for barnets udvikling, at det kan forblive i sine vante omgivelser og videreføre kammeratskabskontakt med sine legekammerater i hjemmemiljøet.
• Der skal endvidere lægges betydelig vægt på de kvaliteter, der ligger i skolernes sociale miljø herunder den læring og afsmitning, der er en del af det sociale samvær mellem børn.

Henvisning til anden skole kan derfor først ske, når det kan dokumenteres, at barnets særlige behov ikke kan tilgodeses inden for rammerne af hjemskolen.

Der skal arbejdes for, at Morsø Kommunes tilbud opleves som en helhed, med sammenhæng i overgange mellem de forskellige tilbud.

I særlig grad skal dette helhedssyn knytte sig til de børn og unge og deres familier, som har særlige behov, hvor der skal lægges vægt på:

• At eksisterende ressourcer hos børnene og familierne understøttes og danner grundlag for indsatsen
• At barnets trivsel er afhængig af de relationer, det indgår i, og skal forstås og undersøges i disse sammenhænge
• At tidlig indsats skal sikre mulighed for løsninger tæt på barnets hverdag og inden for eller tæt på ”normalsystemet”
• At alle kommunale instanser/personer har pligt til at arbejde på tværs af institutioner, afdelinger m.v. til opfyldelse af dette helhedssyn.
• At kommunens enkelte tilbud tilsammen udgør en vifte, der kan imødekomme de særlige behov, der registreres hos børnene i kommunen.

Kommunens skole- og dagpasningstilbud skal have en sådan kvalitet, sammenhæng og nærvær, at dette i sig selv kan udgøre en forebyggende indsats, og der skal på de enkelte institutioner ske en sådan differentiering af indsatsen, at også meget forskelligartede behov og forudsætninger kan tilgodeses.

Folkeskolen er for alle børn, og forpligtelsenafgrænses alene ved børnenes alder.
Den inkluderende skole er kendetegnet ved i grundprincippet at tilbyde alle elever et lærings- og udviklingsmiljø i det skoledistrikt, hvor eleven er hjemmehørende.

Den er kendetegnet ved at tage ansvar for:

• Trivsel
• Tolerance
• Ligeværd
• Læring og udvikling for alle børn
• Respekt for den enkelte elevs udviklings- og læringstempo
• Aktiv indsats for et inkluderende, fleksibelt læringsmiljø
• Holddannelse
• Differentiering
• Handleplaner
• Aktiv indsats mod mobning
• Aktiv værdibaseret skoleledelse
• Aktiv ledelse af undervisningen fra lærernes side
• Handlingsparathed hos alle
• Aktiv udvikling af lærernes kvalifikationer
• Aktiv indsats i forældrearbejdet mod større forståelse for rummelighed
• Tilpasset oplæring for elever med omfattende behov
• Bred systemforståelse i analyse og tiltag overfor elever med adfærdsproblemer
• Ingen udskillelse

Den inkluderende skole er optaget af, hvad skolen kan gøre for at inkludere eleven i undervisningsmiljøet.
Det betyder, at skolen er placeret midt i brændpunktet.

Se endvidere afsnittet vedrørende sparring

At alle elever trives, udvikler sig og lærer noget er afhængig af de betingelser og muligheder, den konkrete skolehverdag giver, for at den enkelte kan deltage fuldt og helt.

De forklaringsmodeller, beskrivelser og sprogbrug den inkluderende skole fordrer, er:

• Forklaringer, beskrivelser og et sprog, der altid tager udgangspunkt i relationer
• Forklaringer, beskrivelser og et sprogbrug, hvor hele systemet /alle systemer omkring barnet er analyseret – og tænkt med i forhold til, hvad der hæmmer og fremmer trivsel, udvikling og læring og
• Forklaringer, beskrivelser og et sprogbrug, der tager udgangspunkt i de voksnes ansvar for alle børns udvikling, trivsel og læring - hvad har skolen/den/de voksne ikke gjort, siden barnet ikke lykkes.

Morsø kommunes skoler har besluttet at alle skoler arbejder efter den såkaldte LP-model (Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse) og de organisationsformer, som er forudsat i udviklingen af dette arbejde, og som netop understøtter ovenstående forklaringsmodeller.

LP-modellen

Som tidligere anført har skolerne på Mors besluttet at arbejde efter LP-modellen. LP-modellen anvender systemteori for at forstå, hvordan eleverne er i interaktion med omgivelserne i skolen.
Ved at ændre disse omgivelser vil elevernes læring, udvikling og sociale interaktion kunne ændres i positiv retning. LP-modellen understøtter derved direkte foranstående kendetegn ved den inkluderende skole.
I arbejdet med LP-modellens implementering forudsættes en række konkrete organisationsformer i form af lærergrupper med tovholder, skolekoordinator og arbejdsgruppe.
Sammenhængen mellem organisationen af LP-modelarbejdet og skolernes specialcentre vil variere efter de enkelte skolers størrelse og interne organisation, men det må forventes, at LP-modellen vil blive udgangspunkt for tankesættet i arbejdet i skolernes specialcentre.

Se bilag om LP - link

Mere indsigt – færre regler

Der skal på hver skole sikres en sådan grundlæggende forståelse af vilkårene for den særlige indsats, at dette er et faktisk beredskab, og sådan at omfanget af ”brugsanvisninger” kan mindskes.