Procedure ved overgang fra daginstitution til tidlig SFO

Proceduren

• Den sidste forældresamtale i daginstitutionen indeholder en drøftelse vedr. tidlig SFO start
• Deadline for ansøgning om skoleudsættelse er 1. juni og der træffes afgørelse af visitationsgruppen inden 1. december
• Daginstitutionen vurderer, om der er behov for overlevering af informationer omkring det enkelte barn. Daginstitutionen er ansvarlig for at indhente samtykke fra forældrene, inden daginstitutionen henvender sig til kommende tidlig SFO med henblik på overleveringsmøde.
• I de tilfælde hvor der er mange informationer, og hvor barnet ikke er kendt i familieafdelingen, skal der afholdes et tværfaglig møde inden tidlig SFO start.
• Daginstitutionen anmoder rådgiver på sagen om et tværfaglig møde.
• Rådgiveren er en fagperson fra Børn og Familier eller fra PPR og er ansvarlig for indkaldelse af relevante personer og for at indhente samtykke fra forældre.
• Besøg i den kommende tidlig SFO sammen med pædagogisk personale og/eller forældre kan være med til at fremme den gode overgang.
• Afleverende daginstitution, tidlig SFO og forældre udarbejder i samarbejde en forpligtigende plan for, hvordan man ved gensidige besøg og evt. fælles aktiviteter vil fremme børnenes overgang fra daginstitution til tidlig SFO. Daginstitutionen er ansvarlig for opstart af det forpligtigende samarbejde.
• Tidlig SFO tager kontakt til børnehaveklasselederen i juni måned vedr. overlevering af børn.

Børn med særlige behov

• For børn der er tildelt en plads i specialgruppen, Katholt, i Øster Jølby Børnehus, hvor der gøres en fokuseret indsats, afholdes et overleveringsmøde.
• Her deltager forældre, daginstitution, tidlig SFO/skole - og evt. andre relevante fagpersoner.
• Der drøftes, hvordan der kan skabes den optimale overgang for barnet, hvor dets særlige behov og forudsætninger imødekommes.
• Daginstitutionen er ansvarlig for at indhente samtykke fra forældrene.
• Daginstitutionen er ansvarlig for, at der bliver indkaldt og afholdt overleveringsmøde med kommende institution.

Observationer omkring det enkelte barn som skærper opmærksomheden til kommende institution

I mødet med det enkelte barn vil der kunne forekomme forhold omkring barnet, som kan være en hindring/udfordring for barnets positive udvikling og læring. Forholdene kan være af mere eller mindre gennemgribende karakter, og det må vurderes af den enkelte fagperson, om det kræver, at der er behov for en overlevering af observationer til kommende institution.
I tvivlsspørgsmål kan den overordnede leder kontaktes.

Sådanne forhold kan være:

• Barnets fysiske udvikling
• Barnets motoriske udvikling
• Barnets tale-sproglige udvikling
• Barnets følelsesmæssige udvikling
• Barnets relationer til andre børn og voksne
• Andre kulturforhold
• Forældre/barn tilknytning
• Forældrenes psykiske situation
• Sociale forhold
• Økonomiske forhold
• Barnets fremmøde i institutionen

Retningslinjer for samarbejdet

Der er udarbejdet flg. retningslinjer, som skal bidrage til at klarlægge ansvar og tydeliggøre samarbejdsrelationerne mellem de enkelte institutioner med henblik på at skabe helhed og sammenhæng mellem barnets overgange.
Det er vigtigt altid at indhente forældrenes samtykke når der videregives oplysninger omkring barnet/familien

Forældresamarbejde

Som udgangspunkt er det vigtigt, at forældrene inddrages og deltager i de møder, hvor det er muligt.
Der skal foregå en gensidig orientering undervejs i samarbejdet med familien og i henhold til tavshedspligten mellem de involverede parter.

Med et tværfagligt møde forstås

Et møde hvor der foreligger en sag i Børn og Familier.
Et møde med forældre og alle relevante fagpersoner.
Formålet med et tværfagligt møde er at få koordineret den tværfaglige indsats og støtte omkring barnet/familien.
Før et tværfagligt møde afholdes et arbejdsmøde, hvor evt. beslutninger eller overvejelser omkring barnet/familien bliver kendt af alle fagpersoner, og hvor der udpeges en tovholder.
Der tages altid skriftligt referat.

Med et arbejdsmøde forstås

Et møde med relevante fagpersoner.
Formålet med at afholde et arbejdsmøde er at få præciseret hvem gør hvad, for at få kvalificeret det tværfaglige møde.
Der tages altid skriftligt referat.

Med et overleveringsmøde forstås

Et møde med forældre, pædagogisk personale fra nuværende og kommende daginstitutioninstitution/tidlig SFO/skole.
Til et overleveringsmøde kan det være relevant at der deltager andre fagpersoner fx en medarbejder fra PPR, fra sundhedsplejen og evt. fysioterapeut
Formålet med et overleveringsmøde er at få formidlet den viden og de oplysninger om barnets liv, som der er relevante for at barnet får en tryg og god start i kommende institution.
Jeg kan-materiale danner afsæt for den sidste forældresamtale i børnehaven inden start i tidlig-SFO. Materialet drøftes og gennemgås med forældrene. Jeg kan-materialet anvendes i forbindelse med et overleveringsmøde.

Link til Jeg kan - materiale; Her og nu billede

Modtager en institution et barn, hvor det efter en periode viser sig at barnet har det svært og er i mistrivsel - og dette ikke er blevet videreinformeret i forbindelse med et overleveringsmøde – er det vigtigt at man kontakter den afgivne institution.

Husk altid forældresamtykke!