Organisering og praksisbeskrivelse

Procedure til brug for samarbejdet i forbindelse med overgang fra sundhedspleje til dagpleje/småbørnsgruppe - kommunale og private

• Når et barn er omkring 2 og/eller 4 mdr. er det sundhedsplejerskens ansvar, at tage stilling til om der er behov for, at kommende institution har brug for oplysninger omkring barn og familie.

• I de tilfælde hvor familieafdelingen ikke er involveret er det sundhedsplejersken som indkalder til et møde eller i samarbejde med forældrene overleverer observationer.

• Er der tale om behov for socialpædagogisk friplads når barnet skal i dagpleje, skal dette søges så snart det er muligt, og så tidligt i barnets levealder som muligt. Det er sundhedsplejerskens ansvar at dette bliver effektueret, hvis vedkommende sundhedsplejerske stadig har kontakt til familien.

• Til kvartalsmøder mellem sundhedsplejen og dagplejepædagogerne medbringer dagplejen en liste over børn på venteliste til dagpleje, der viser hvem der har søgt dagplejeplads.

• Ud fra listen ajourfører sundhedsplejersken sig i forhold til om der er opskrevne børn, hvor der er behov for en overlevering.

• Sundhedsplejen er ansvarlig for at indhente forældresamtykke og videregive oplysninger, som kan være af relevans for barnets fortsatte udvikling og læring i dagplejeregi.