Politik

 Vi lægger vægt på

• At der arbejdes anerkendende i forhold til det enkelte barn ud fra det fælles børnesyn
• At der tages udgangspunkt i barnets ressourcer
• At der er accept og tolerance af forskellighed/respekt for og til hinanden
• At alle børn skal inkluderes og være aktive deltagere i det sociale fællesskab
• At læring og kompetenceudvikling skal give barnet livsmod og glæde
• At børnemiljøet skal understøttes og vurderes i børneperspektiv
• At tryghed, omsorg, og trivsel er en forudsætning i barnets evne til at mestre livet
• At tværfaglig tænkning er forudsætningen for helhed, mening og sammenhæng
• At trygge overgange i barnets liv fra en institution til en anden sikres gennem et tæt forælder – og tværfagligt samarbejde.

Børnesyn

• Morsø Kommunes børne- og unge syn indgår som en del af værdigrundlaget på dagtilbudsområdet og tager udgangspunkt i flg. værdier og nøglebegreber:
• Forskellighed
• Udvikling af identitet sker i fællesskaber
• Selvværd
• Relationer
• Ligeværdighed, respekt og anerkendelse
• delige voksne
• Udvikling og læring

Forskellighed, udvikling af identitet i fællesskaber og selvværd

I Morsø kommune er der et særligt fokus på rummelighed og inklusion. Vi ser det som en grundlæggende værdi, at det enkelte barn mødes som det unikke menneske, det er. Ved at tage udgangspunkt i barnets behov, ressourcer og forudsætninger skabes rammer, der giver barnet mulighed for at begå sig i forskellige grupper. Dette med henblik på at knytte venskaber og opleve sig som en del af et trygt fællesskab, hvormed det både lærer noget om sig selv, om andre og om den verden, det er en del af.
Gode samspilsformer og positive relationer til andre er en forudsætning for udvikling af identitet og selvværd, hvor man bliver set, mødt og anerkendt for det, man er, og det, man kan.


Relationer, ligeværdighed, respekt og anerkendelse samt tydelige voksne

Den røde tråd i børnehavernes pædagogik er, at der arbejdes anerkendende og med en relations- og ressourceorienteret tilgang til det enkelte barn og familie. Det er altid den voksne, der har ansvaret for relationen og for at skabe et positivt og udviklende samspil med det enkelte barn og familie.
Det relationelle samspil mellem den voksne og børnene er en vigtig pædagogisk faktor. Fokus i pædagogikken er på det fællesskabsorienterede for derved at skabe flere og bedre muligheder for, at udsatte børn lærer og udvikler sig.

Tydelige voksne er troværdige, tillidsvækkende og anerkendende voksne, som formår at se det unikke, det positive samt barnets ressourcer og interesser samt giver barnet mulighed for at udnytte disse. Det understøtter visionen ”den, der ser, agerer” samt en skærpet opmærksomhed på, at ”alle børn har en tæt kontakt til en kompetent voksen”.

Udvikling og læring

Læring og udvikling er af universel betydning for personligheds- og kompetenceudvikling, fordi det er forudsætningen for, at barnet rustes til at mestre livet. Legen samt det at være en del af trygge, forpligtigende fællesskaber med andre børn og voksne er med til at give et styrket udgangspunkt for, at barnet lærer, udvikler og klarer sig godt i dets videre liv.
De pædagogiske læreplaner med de 6 udviklingstemaet anvendes som redskab til at sikre, at der bliver sat fokus på det hele barn, alle dets potentialer og kompetencer og dermed understøtter det enkelte barn til at begå sig videre i livet.

Alle børnehaver udarbejder læreplaner, der som minimum behandler mål for og beskrivelser af arbejdet med flg. temaer:

• Sociale kompetencer
• Personlige kompetencer
• Sprog
• Krop og bevægelse
• Kulturelle udtryksformer og værdier
• Natur og naturfænomener

En grundlæggende tanke er, at hvert barn er medskaber af sin egen læring – en læring, som personalet støtter, guider og udfordrer, hvad enten der er tale om planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer.
Læringspotentialet i børns leg er stort og ved at gribe og inddrage børns legende tilgang i hverdagens aktiviteter og gøremål, skabes harmoni mellem leg og læring.

Indsatsområderne i børnehaverne i 2013-2015

• Mosaikken, herunder det fælles børne- og ungesyn
• Den inkluderende praksis på institutionen
• ICDP
• LP-modellen
• Sikring af trygge og sammenhængende overgange
• Det pædagogiske arbejde med børns sprogudvikling og sprogtilegnelse