Målgrupper og ydelser

Målgruppen for ydelserne er børn, forældre, personale i dagtilbud og skoler og andre samarbejdspartnere, der nærer/har bekymring for et barns trivsel, udvikling og læring. Arbejdet retter sig mod børn og unge i alderen 0-18 år.

En henvendelse til PPR har til formål at støtte familie og institution, så følgende mål kan opfyldes:

• at sikre den bedst mulige trivsel for hvert eneste barn i Morsø kommune i familien og i institutionen, herunder
• at barnet oplever sig inkluderet relationelt, faglig og fysisk
• at hvert eneste barn i Morsø kommune bliver så fagligt dygtig som muligt

Institutionerne er blandt andet gennem arbejdet med LP-modellen og ICDP gennem de sidste mange år blevet uddannet til at drøfte og finde løsninger på en kvalificeret og professionel måde.

Denne tænkning skal også gennemsyre samarbejdet mellem PPR, familierådgivere og institutionerne.

Det betyder blandt andet, at i arbejdet vedrørende børn, skal aktørperspektivet inddrages – altid.

PPR’s kerneydelser

I en konsultativ proces med barnets nære voksne arbejder vi på:

• at fremme barnets trivsel og udviklingsmuligheder
• at arbejde med inkluderende- og udviklingsfremmende læringsmiljøer
• at tilvejebringe viden og skabe blik for barnets resurser og kompetencer
• at iværksætte indsatser, der inddrager både barnet, dets omgivelser og aktiviteter
• at bidrage til at ændre de dynamikker, barnet/den unge indgår i, så barnet/den unge kommer i en position, hvor det kan håndtere en vanskelig livssituation på en mindre smertefuld måde.

Gennem:
 
• samtaleforløb
• arbejde procesorienteret i og med barnets kontekst f.eks. gennem dialog om og indkredsning af muligheder, kompetencer og løsninger
• skabe forandringer med pædagogisk psykologisk viden
• skabe klarhed over børns behov ud fra en kontekstuel og relationel forståelse
• deltage i skoleudviklende projekter
• sparring, vejledning, coaching med professionelle

Psykologernes arbejde er:

• Psykologiske undersøgelser og vurderinger på baggrund af eksempelvis testning, afklarende samtaler og observationer
• Terapeutiske Samtaleforløb
• Udtalelser til friskoler og efterskoler i forbindelse med ansøgning om midler fra SU.
• Supervision af lærere og pædagoger i forhold til børn i udsatte positioner
• Råd og vejledning til forældre
• Medvirken til skoleplacering ved anbringelse af børn

Pædagogiske konsulenters arbejde er:

• LP-vejledning i daginstitutioner og skoler
• Udviklingsmøder
• Sparring med personale
• Trivselsforløb
• Børnegrupper
• Skole-hjem-samarbejdsmøder ved skolestart
• Trivselssamtaler med børn/forældre

Institutionslederne henvender sig direkte til konsulenterne for aftale om bistand.
se bilag for uddybende beskrivelse

Talehørekonsulenternes arbejde er:

• at skabe forandringer gennem generel og specifik faglig viden om børns sprogudvikling
• at sikre en tidlig indsats ved at følge op på sprogvurderingerne, som institutioner, skoler og forældre udarbejder ved 3 og 5 år og igen i 0. Klasse
• at lave sproglige undersøgelser for at opnå en større forståelse af et barns vanskeligheder og for at kunne iværksætte en mere målrettet indsats
• at give taleundervisning af børn, der har sproglige vanskeligheder.  Primært børn der endnu ikke er påbegyndt skolegang
• at skabe forandringer gennem generel og specifik faglig viden om børns sprogudvikling
• at sikre en tidlig indsats ved at følge op på sprogvurderingerne, som institutioner, skoler og forældre udarbejder ved 3 og 5 år og igen i 0. klasse