Indstilling til PPR

Efter modtagelse af indstilling overleverer lederen af PPR opgaven til relevant medarbejder. Der mødes med barn og forældre og/eller eventuelt institution.

Indstilling til PPR kræver – medmindre sagen er akut f.eks. i forbindelse med angst-problematikker - at der har været et konsultativt forløb / LP-forløb/udviklingsmøde-forløb inden.

PPR-vurdering

PPR vil altid udarbejde en PPR-vurdering, hvori der tilkendegives, om det vurderes, om der behov for specialpædagogisk bistand, samt omfanget af den specialpædagogisk bistand. PPR-vurderingen vil altid bygge på flere af nedenstående elementer

• Samtaler med barnet/eleven
• Samtaler med personale
• Samtale med forældre
• Møder i Institutionsteamet
• Observationer i klasser/daginstitutioner
• Test
• Journalmateriale
• Indhentede oplysninger fra andre instanser

Der kan efter aftale mellem institution og PPR vælges konsultativ bistand, hvorved der ikke udarbejdes PPR-vurdering.

Inden udarbejdelse af PPR-vurdering afholdes møde i fremskudt team, med henblik på at kvalificere vurderingen.

Vurderingen er skriftlig og sendes til institutionens leder og med kopi til forældre. Vurderingen vil blive mundtlig overleveret til institutionen og som udgangspunkt med deltagelse af en pædagogisk konsulent og altid med deltagelse af forældre/forældremyndighedsindehavere.
Vurderingen vil altid blive skriftligt og mundligt overleveret til institutionen og som udgangspunkt med deltagelse af en pædagogisk konsulent og altid med deltagelse af forældre/forældremyndighedsindehavere.

Derudover udarbejdes så vidt muligt brev eller anden overlevering til barnet med orientering om PPR-vurderingen.

Institutionen udarbejder herefter altid i samarbejde med PPR en skriftlig handleplan. Handleplanen er et vigtigt værktøj i det videre samarbejde.

Indstillingsskema findes under "skemaer"

Revisitation

Revisitation sker altid på baggrund af en vurdering fra PPR.

For de elever, der går i specialgrupper i børnehaver og i specialskoler træffes beslutningen om revisitation af skoleafdelingen og PPR. I disse sager orienterer PPR forældrene. Afgørelsen er skriftlig og begrundet. Der medsendes klagevejledning om beslutningen og PPR medsender klagevejledning.
For de elever, der modtager specialpædagogisk bistand på folkeskoler, er det skolelederen, der revisiterer, og det er også skolen, der orienterer forældrene. Afgørelsen er skriftlig og begrundet. Der medsendes klagevejledning.

Samarbejdsaftale

Der kan indgås samarbejdsaftale mellem PPR og institutionen, hvis der er et behov for at sætte fokus på en bestemt problematik over en periode på en institution eller i forbindelse med udviklingsprojekter.

Skoleudsættere

Beslutninger vedrørende skoleudsættere træffes af lederen af skoleafdelingen efter drøftelse med PPR/pædagogiske konsulenter.