Underretninger

Håndtering af underretninger skal:

• Sikre ensartethed i behandling og kategorisering af de enkelte underretninger
• Sikre at handlinger iværksættes i forhold til gældende retningslinjer og standarder
• Sikre opfølgning, ledelsesindsigt og ledelsestilsyn

Procedure

Ved alle underretninger:

Hvis du er bekymret for et barn, skal du udfylde dette: Underretningsskema

Du får en kvittering for modtagelse senest 6 dage efter modtagelsen.

Ved modtagelse af underretning sker følgende

Administrativ sagsbehandling:

• Underretningen journaliseres på sag under barnets cpr. nr.
• Underretningen kopieres til Modtagelsen, som vurderer underretningen
• Der udsendes kvitteringsskrivelse til underretter

Ved ny sag

Underretningsteamet/Modtagelsen

 • Laver en vurdering - akut eller ikke akut inden for 24 timers reglen
 • Udfærdiger underretnings-/henvendelsesformular med angivelse af vurderingen
 • Indkalder forældre og evt. barn til underretningsmøde
 • Ved første underretningsmøde deltager begge rådgivere fra modtagelsen
 • Træffer beslutning om det videre forløb

Igangværende sag

Underretningsteamet/Modtagelsen:

 • Laver en vurdering - akut eller ikke akut inden for 24 timers reglen
 • I samarbejde med aktuel rådgiver udfærdiges en samlet vurdering af sagen
 • Udfærdiger underretnings-/henvendelsesformular med angivelse af vurderingen
 • Aftaler indsats med rådgiver og giver underretningen videre til den pågældende rådgiver

Aktuel rådgiver:

 • Indkalder forældre og evt. barn til underretningsmøde og følger op på aktuel indsats
 • Tilbagemelding til underretter på Institutionsteam, såfremt der er tale om en underretning fra en kommunal institution (jf. Lov om Social Service § 155 b, jf. § 153)
 • Træffer beslutning om det videre forløb   

Opfølgning:

• Efter 2 uger følger leder op på underretningen
• Den pågældende rådgiver indberetter til Ankestyrelsen
 
For at have mulighed for at iværksætte en samlet indsats og sikre en bred vifte af handlemuligheder indkaldes Fremskudt team i de underretninger, som er modtaget fra kommunale institutioner. Dette sker efter samtalen med forældre, og inden der træffes endelige afgørelser om foranstaltninger.

Underretning - Fysisk vold og/eller seksuelle overgreb

Når der modtages en underretning, hvor indholdet giver anledning til mistanke om seksuelle krænkelser, seksuelle overgreb eller vold, sender Center for Børn og Familier altid underretningen til en strafferetslig vurdering hos Politiet i Thisted.

Ved politianmeldelse må personale fra Center for Børn og Familier ikke oplyse forældrene om anmeldelsen, og forældrene må ikke orienteres om underretningen, før Politiet har kontaktet/afhørt forældrene. Dette for at hindre, at forældrene kan fjerne beviser, og få børnene til at ændre udtalelser m.v.

Der er 2 adskilte dele i sådanne sager:

• Den strafferetslige sag
• Den socialfaglige sag

Disse to grene behandles uafhængigt af hinanden og i hvert sit system.
Center for Børn og Familier indgår i samarbejde med Politiet og Børnehus Nord i forhold til ledsagelse af børn til afhøring.

Rejses der sigtelse i forhold til straffeloven, bistår Center for Børn og Familier Politiet med at overvære afhøringen og sørger for, at der er omsorgspersoner tilstede.

Center for Børn og Familier tager sig udelukkende af den socialfaglige del, som altid vil være aktuel i sager af denne karakter.
Der vil altid være en indsats i forhold til familien uafhængigt af skyldsspørgsmålet.

Rejses der ikke sigtelse, forsætter den socialfaglige indsats.

Før foranstaltninger besluttes udarbejdes en vurdering af, om støtten kan afhjælpes med forebyggende foranstaltning efter Lov om Social Service § 11, eller om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter Lov om Social Service § 50.

For at have mulighed for at iværksætte en samlet indsats og sikre en bred vifte af handlemuligheder indkaldes til møde i Fremskudt team i de underretninger, der er modtaget fra kommunale institutioner. Dette gøres kort tid efter samtale med forældre, og inden der træffes endelige afgørelser om foranstaltninger.

Hvis underretningen omhandler en ansat i Morsø Kommune (Børn og Kultur) sker følgende:

• Cheferne i Børn og Kultur orienteres
• Lederen af den medarbejder, underretningen vedrører, orienteres
• Underretningen fremsendes til Politiet, som vurderer det strafferetslige aspekt
• Der træffes afgørelse om suspension af den medarbejder, underretningen vedrører, af direktøren for Børn og Kultur