Tavshedspligt

Alle offentligt ansatte har tavshedspligt (Forvaltningslovens kap.8 § 27-§32), m.h.t. videregivelse af fortrolige oplysninger.

Altså må fortrolige oplysninger om forældre og deres børn ikke videregives til private, f.eks. praktiserende læger, private institutioner, andre børns forældre og til barnets øvrige familie.
Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold må ikke udveksles mellem forskellige forvaltningsmyndigheder.

Hver enkelt skole, private daginstitutioner, regionale institutioner og politiet er selvstændige forvaltningsmyndigheder. Indenfor samme forvaltningsenhed er der adgang til at udveksle relevante fortrolige oplysninger.

Oplysninger om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger må videregives når:

• forældrene har givet skriftligt samtykke
• det følger af en lov, at oplysninger skal gives videre
• hensynet til barnet klart er større end hensynet til forældrenes interesser

Andre fortrolige oplysninger må videregives, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for den anden myndigheds virksomhed. Ligesom det kan ske, når en anden forvaltningsmyndighed anmoder om det, fordi det er af betydning for denne myndigheds arbejde.

men…Selv om der er tale om juridiske begreber, er regelsættet i nok så høj grad et udtryk for den ordentlighed, der bør være mellem offentlige myndigheder og borgere – ja mellem mennesker i det hele taget – nemlig at borgerne inddrages, så de er indforståede med, hvem der i øvrigt inddrages og orienteres, og således, at der ikke udveksles andre oplysninger end dem, der er nødvendige for sagens løsning. Udveksling af oplysninger må ske på en måde, så borgernes tillid til, hvad de kan fortælle os, ikke lider skade. Og…..
Uanset alle regler, er det altid en god skik, at de berørte parter er orienteret om, hvad der sker i deres sag, og at man har sikret sig deres forståelse og accept.