Formål, målsætninger og værdier

Formålet med Center for Børn og Familiers arbejde, jf. Lov om Social Service, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge i udsatte positioner.

Støtten skal ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet eller den unge så vidt muligt kan afhjælpes i hjemmet eller det nære miljø.

Støtten skal:

• Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk.
• Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk.
• Understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.
• Fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel.
• Forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.
• Skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold.
• Skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge.