Bekymring ved afhentning

Retningslinjer vedrørende udlevering af børn fra Morsø kommunes dagpleje, daginstitutioner, SFO og skoler, i tilfælde hvor udlevering klart er imod barnets tarv i den aktuelle situation.

Procedure ved særlig bekymring i afhentningssituationer

Der kan eksempelvis være tale om en forælder eller anden person, der er beruset/påvirket eller på anden vis vurderes til ikke at kunne varetage barnets tarv.

Du skal:

1. Vurdere situationens alvorlighed/bekymring.

2. Om muligt drøfte situationen med en kollega. Kontakt evt. leder/souschef, hvis de ikke er til stede (hjælp til beslutning).

3. Fortæl personen om din bekymring og forsøg i dialog med den afhentende person at appellere til, at barnet afhentes af en anden, anden forælder, bedsteforældre el.lign.

4. Hvis en dialog ikke er mulig, og der ikke opnås en for barnet tilfredsstillende løsning, skal personalet nægte at udlevere barnet – det vil sige hvis det skønnes at personen
ikke er i stand til at yde barnet tilstrækkelig omsorg, herunder dække basale behov for mad og pleje.

5. Personalet skal ikke med vold og magt nægte at udlevere barnet.

6. Tager personen barnet med sig på trods af personalets protester, skal Center for Børn og Familier kontaktes. Personen oplyses om underretning til de sociale myndigheder.

Center for Børn og Familier: tlf. 99 70 70 00, viderestilles til Centerchefen eller Leder af Familierådgivningen

Uden for kommunens åbningstid kontaktes Politiet på tlf. 96 14 14 48.
Anmod om Center for Børn og Familiers vagttelefon.

7. Hvis der er søskende i andre dagtilbud besluttes i samråd med Center for Børn og Familier, hvem der retter henvendelse dertil.

8. Er der behov for hjælp, fx ved voldelig adfærd eller spirituskørsel, kontaktes Politiet på tlf. nr.: 96 14 14 48.

9. Hvis den daglige leder/souschef ikke på nuværende tidspunkt er involveret i episoden, underrettes vedkommende hurtigst muligt.

Du skal ikke:

• Fysisk holde på barnet.
• Begynde at diskutere/skændes med personen, der vil afhente barnet.