Sådan forstår vi centrale begreber i vores praksisgrundlag

Forskellighed

Vi ser børn og unges forskellighed som en ressource, og udvikling af identitet sker i fællesskaber.

Vi mener, at fællesskaber er vigtige, fordi børn og unge udvikler identitet og selvværd i fællesskaber – at vores identitet og selvforståelse er skabt gennem relationelle oplevelser og kan forandres, nuanceres og styrkes gennem nye relationelle oplevelser. Vi mener, at alle børn og unge har ret til at høre til i positive fællesskaber, hvor de kan udfolde og udvikle sig.

Selvværd

Vi forstår selvværd som en grundlæggende følelse af at være god nok og føle os rigtige som dem, vi nu er. Selvværd handler om vores selvopfattelse og udvikles i værdsættende relationer til andre mennesker, hvor barnet / den unge føler sig respekteret, værdsat og får positiv opmærksomhed på initiativer, udspil og det, som optager barnet / den unge.

Relationer

Vi mener, at det altid er den voksne, der har ansvaret for relationen og for at skabe udviklende samspil med børn og unge. Børn og unge kan være i problemer (i udsatte positioner), men de kan ikke være problemet. Problemer opstår i relationer – og skal løses i relationer.

Ligeværdighed, respekt og anerkendelse

Ligeværdighed betyder for os, at alle mennesker er lige værdige, og derfor skal behandles med lige værdighed.
Børn og unge har krav på at blive respekteret som de unikke mennesker, de er. De har krav på at blive anerkendt på grundlag af de forudsætning, de har. Oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået er forudsætningen for at blive klar til at åbne sig for og reflektere over andre perspektiver.

Tydelige voksne

Vi mener, at tydelige voksne er autentiske voksne, der formår at afgrænse sig selv og sige til og fra på en måde, så det er tydeligt for børnene, hvad den voksne står for, og som sætter klare rammer og retning for måden, vi er sammen på i aktiviteter og fællesskaber. Der er voksne, som børn og unge kan have tillid til, og som vælger den ressourceorienterede vej med afsæt i barnets / den unges ressourcer, evner og mestringsstrategier med henblik på at give dem et stærkt fundament, et positivt elvbillede og en positiv holdning til mødet med kommende udfordringer.

Udvikling og læring

Det er veldokumenteret, at børn og unges trivsel, udvikling og læring er tæt forbundet med kvaliteten af de samspil, barnet / den unge indgår i med de voksne omkring sig. Børn og unge er forskellige, udvikler sig forskelligt, har forskellige erfaringer, evner og læringsforudsætninger, og derfor lærer de også på forskellige måder. Det betyder, at børn og unge skal mødes forskelligt – det handler om at skabe inkluderende og differentierede læringsmiljøer og fællesskaber, der medvirker til, at børn og unge får optimale muligheder for læring og deltagelse. Dette som forudsætning for, at de som aktive deltagere forankrer værdier og viden, færdigheder og kompetencer i egen personlighed som rettesnor til at orientere sig og handle i verden.

Implementering på den enkelte institution / i den enkelte afdeling

Der skal på alle institutioner og i alle afdelinger være udarbejdet et materiale, der beskriver, hvordan man arbejder ud fra det fælles børne- og ungesyn.