Børn og unge på Mors - Forord

- en mosaik

En håndbog til alle medarbejdere i Morsø kommune, der arbejder med børn og unge

• med vejledning og fælles retningslinjer for arbejdet
• specielt med fokus på den forebyggende indsats og
• det tværfaglige arbejde omkring børn og familier i udsatte positioner

Håndbogen er opbygget med en række dokumenter – en mosaik, som alle tager udgangspunkt i Morsø kommunes børne- og ungesyn samt nedenstående 5 mål.

Håndbogen er således samtidigt en beskrivelse af Morsø Kommunes sammenhængende børnepolitik.

Dokumenterne giver på hver deres vis vejledning og retningslinjer for det vigtige arbejde vi alle har, når vi arbejder med børn og unge.

I samarbejde med forældrene er det daginstitutionerne og skolernes opgave at sikre rammer for alle børns trivsel.

Denne mosaik har til formål at skabe rammerne for, at denne opgave er mulig ved at definere rammerne for arbejdet.

Barnet og den unge skal:

• opleve sammenhæng i opvæksten med et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk
• have mulighed for at udvikle sig personligt og at få opbygget kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk
• have mulighed for at gå i skole og mulighed for at gennemføre en uddannelse
• støttes i både en sund livsførelse og almindelig trivsel
• støttes i mestring og livsduelighed
• forberedes til et selvstændigt voksenliv

Derfor er vores vision for arbejdet i Børn og Undervisning og i alt arbejde med børn og unge:

• at der skabes helhed og sammenhængskraft i organisationen
• at organisationen tænker i kvalitet, innovation og udvikling
• at der arbejdes ud fra en systemisk og narrativ tænkning
• at det enkelte menneske mødes ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang
• at der skabes rum for tværfagligt samarbejde, refleksion og sparring
• at der er fokus på tidlig opsporing og indsats
• at løsninger udvikles i tæt samarbejde med familierne og netværket
• at skabe inkluderende miljøer