Konsulentbistand i dagtilbud

Konsulentbistand, ledelsen i de kommunale dagtilbud

Kvalitetsudvikling

I forbindelse med pædagogisk tilsyn afholdes dialogmøder i de enkelte institutioner.
Konsulenten kan bistå med sparring i forbindelse med opfølgning på tilsynsrapporter, herunder støtte til at udvikle arbejdet med pædagogiske læreplaner, dokumentation, evaluering, indsatsområdet m.m.

Lederen kan henvende sig til Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179, for aftale herom

Udvikling af den pædagogiske praksis / overordnede, generelle pædagogiske problemstillinger

Konsulenten tilbyder konsultativ bistand til dagtilbuddene i forhold til udvikling af pædagogisk praksis, overordnede generelle pædagogiske problemstillinger.
Der kan ydes konkret rådgivning men det primære i indsatsen er den procesunderstøttende og vejledende bistand i f.eks.
-  inkluderende miljøer
-  organisering af hverdagen
-  børnefællesskaber
Lederen kan henvende sig til Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179, for aftale herom


Temamøder, pædagogiske dage m.v.
 
Konsulenten kan bistå i forbindelse med temamøder, pædagogiske dage m.v. – på den enkelte institution eller i et samarbejde mellem flere institutioner. Konsulenten tilbyder
- hjælp til organisering / tilrettelæggelse
- procesledelse og facilitering
- input / oplæg
Lederen kan henvende sig til Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179, for aftale herom.


Sparring, institutionsledere
 
Konsulenten tilbyder sparring / supervision om pædagogiske, didaktiske, organisatoriske og ledelsesmæssige spørgsmål
Lederen kan henvende sig til Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179, for aftale herom.


ICDP

Konsulenten kan bistå med konsultativ bistand i forhold til at fastholde og udvikle arbejdet med ICDP i daginstitutionerne.

Derudover tilbydes kurser i ICDP på hhv. niveau 1 og niveau 2.
Kursusforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 kursusdage à 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne skal deltagerne på kurset arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet med børn og unge.
• Niveau 1 omhandler: udvikling af egen relationskompetence ud fra en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde. Herunder beskrivelse af en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil samt en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, unge, forældre og kolleger.
• Niveau 2 omhandler: udvikling af vejlederens relationskompetence til at arbejde med andres relationskompetence ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv. For at deltage på niveau 2 skal man have gennemført ICDP niveau 1.
Lederen kan henvende sig til Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179, for aftale herom.

LP vejledning i dagplejen

Samarbejder med ledelsen om LP-modellen.
Fungerer som vejleder for legestuegrupperne.
Bidrager ved introduktion af modellen for nye medarbejdere.

Narrativ supervision

Konsulenten tilbyder individuel supervision og supervision i grupper med bevidning.

Narrativ supervision bidrager til re-vitalisering af det faglige fokus og skaber nye perspektiver og fortællinger i forhold til supervisandens opgaver, arbejdsplads, samarbejdspartnere – og sig selv.
Lederen/den enkelte kan henvende sig til Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179, for aftale herom


Konsulentbistand – private institutioner og puljeordninger

• Pædagogisk tilsyn to gange årligt, et anmeldt og et uanmeldt. Der sendes efterfølgende et notat til institutionens leder og formanden for forældrebestyrelsen.
• Sparring til lederne: den pædagogiske konsulent kan give sparring til lederne om pædagogfaglige spørgsmål og pædagogisk ledelse. Fx i forbindelse med planlægning og organisering af en pædagogisk dag, udarbejdelse af læreplan, børnemiljøvurdering m.v.
• Deltagelse i ledermøder. Den pædagogiske konsulent kan deltage i institutionernes ledermøde vedr.: informationer fra kommunen, generelle emner
• Temadag/fyraftensmøder. Den pædagogisk konsulent kan tage initiativ til temadag og/eller fyraftensmøder om aktuelle emner, fx lovændringer, ændrede retningslinjer og politikker m.v. den pædagogiske konsulent kan desuden vurdere, at privatinstitutioner/puljeordninger inviteres til fælles kurser/temamøder for kommunale institutioner om generelle emner, som har betydning for opfyldelse af bestemmelserne i dagtilbudsloven og/eller aftaler indgået med Morsø kommune fx: børn og søvn, fart på sproget, procedurer i forbindelse med underretning til familieafdelingen m.v.