Bilag 2: Uddybende beskrivelse, konsultativ bistand m.m.

Pædagogiske konsulenter, PPR og pædagogiske konsulenter, skoler og dagtilbud

Det fremadrettede formål med udarbejdelsen af et ydelseskatalog for konsulentbistand til skoler og dagtilbud, er at få oparbejdet et sparrings- og vejledningssystem omkring den enkelte institution med henblik på at give institutionerne gode muligheder for at skabe trivsel og udvikling for alle børn.

Den enkelte institution har opgaven vedrørende trivselsarbejdet for alle børn og har mulighed for i et samarbejde med pædagogiske konsulenter at løfte pædagogiske opgaver med forskellige former for konsultativ bistand, sparring og vejledning.

Det overordnede formål med konsultativ indsats er at understøtte og fastholde udvikling af inkluderende miljøer/fællesskaber i skoler og dagtilbud. Miljøer, der kan imødekomme alle børn ud fra en tankegang om, at alle børn har særlige behov/er unikke og har ret til deltagelse i et fællesskab.

Ydelseskataloget skal ses som en del af forebyggende indsats, hvor de pædagogiske konsulenter i samarbejde med institutionerne iværksætter tiltag med formålet at imødegå dels mistrivsel hos enkelte børn og børnegrupper, og dels marginalisering og stigmatisering af enkelte børn. Positioner/roller som har vidtrækkende negative konsekvenser for barnets identitetsudvikling.

LP, daginstitutioner og skoler

Konsulenterne

• Samarbejder med ledelsen om LP-modellen
• Fungerer som vejleder for LP-grupperne – efter nærmere aftale med den enkelte daginstitution / skole
• Yder støtte til tovholderfunktionen
• Bidrager ved introduktion af modellen for nye medarbejdere
• Afholder kursuseftermiddage

Kontaktperson: Kirsten Juul, tlf. 9970 6133

Udviklingsmøder

Konsulenterne kan rekvireres til udviklingsmøder. Konsulenterne fungerer som eksterne procesvejledere. Udviklingsmødernes teorigrundlag er hentet i LP-modellen og en systemisk, relationsorienteret tilgang.

Formålet er i et samarbejde mellem skole / institution og hjem at finde frem til tiltag, der kan forbedre barnets / den unges situation. Der kan afholdes et startmøde, hvor rammerne for forløbet aftales.

Lederen deltager i udviklingsmøderne. Der afholdes normalt 4 – 6 møder af ca. 1 times varighed med ca. 6 ugers mellemrum.

Ledelsen på den enkelte institution kan tage direkte kontakt til konsulenterne for aftale om udviklingsmøder. Forinden skal forældrene være orienteret om, hvad udviklingsmøder er (pjece fra mosaikken udleveres) – og forældrene skal have givet samtykke.

Udviklingsmøder kan desuden etableres som tiltag i forbindelse med indstilling til PPR. I forbindelse med gennemgang af PPV vil der almindeligvis være deltagelse af pædagogisk konsulent og udviklingsforløb kan aftales.

Kontaktpersoner: Kirsten Juul, tlf. 9970 6133

Sparring med personale

Konsulenterne kan tilbyde sparring til pædagogisk personale, der er nysgerrig på egen praksis. Sparring kan gives til teams eller individuelt.

Teams / den enkelte kan henvende sig til konsulenterne.

Kontaktpersoner: Kirsten Juul, tlf. 9970 6133 /Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179
 
Trivselsforløb

Konsulenterne kan rekvireres til samarbejde omkring trivselsforløb i grupper / klasser. Der tilbydes sparring til gruppens / klassens pædagogiske personale.

Ledelsen på den enkelte institution kan tage kontakt til konsulenterne for aftale om et startmøde vedr. et forløb.

Kontaktperson: Kirsten Juul, tlf. 9970 6133

Børnegrupper

Konsulenterne tilbyder børnegruppeforløb på skolerne med afsæt i skolernes/børnenes behov – det kunne f.eks. være:

Børn, der har behov for flere relationer
Børn, hvis forældre er skilt
Børn, der har behov for et frirum, gode oplevelser i trygge rammer

Hvad er formålet med børnegrupper?

At tilbyde børnene et rum, hvor de kan mødes med andre, der oplever lignende udfordringer. Mødet med hinanden kan give en oplevelse af normalitet og identifikation. Børnene får mulighed for at tale sammen og spejle sig i hinandens erfaringer.

Hvem kan deltage i en børnegruppe?

Børn i 1. til og med 6. klasse kan deltage i en børnegruppe.
Gruppen kan være på 3 – 4 børn med en gruppeleder eller 6 – 8 børn med 2 gruppeledere.
Børnegruppen skal sammensættes med en aldersspredning på max. 2 år, så sproget og refleksionsevnen er på nogenlunde samme niveau.

For at børnene får en givende og meningsfuld oplevelse, er det en forudsætning at de:

• er motiverede for at deltage i forløbet
• kan lytte til hinanden

Hvordan ser et børnegruppeforløb ud?

Gruppen mødes 6 – 10 gange af 1 – 1½ times varighed om eftermiddagen – enten hver eller hver anden uge. Forløbet planlægges af gruppeleder.

Hvad er rammerne om samtalen i børnegrupper?

De voksne har tavshedspligt (dog kontaktes forældre og skole, såfremt det vurderes nødvendigt)
Der formuleres en ”tavshedsregel”, så børnene kan udtrykke sig i fortrolighed

Hvordan etableres en børnegruppe?

Ledelsen henvender sig til Kirsten Juul 9970 6133, når skolen har en gruppe børn (jvf. ovenstående). Skolerne kan etablere børnegrupper på tværs og derefter kontakte Kirsten.

Skole-hjem-samarbejdsaftener ved skolestart

Konsulenterne tilbyder at afholde skole-hjem-samarbejdsaftener ved skolestart i samarbejde med den enkelte skole. Kursernes formål er at få lagt grunden til et godt skole-hjemsamarbejde i gensidig tillid gennem forventningsafklaring og dialog. Konsulenten kontakter den enkelte skole i marts med henblik på, at kurserne kan afholdes, mens børnene går i tidlig SFO.

Kontaktperson:  tlf. 9970 6139
 
Trivselssamtaler med børn / samtaler med forældre

Konsulenterne kan tilbyde:

• Pædagogisk rådgivning og vejledning til forældre
• Trivselssamtaler med børn

Det kan f.eks. være et tiltag på baggrund af LP-møder eller udviklingsmøder, ligesom trivselssamtaler kan føre til aftale om udviklingsmødeforløb.
Ledelsen på den enkelte institution kan tage direkte kontakt til konsulenterne for aftale om et forløb. Forældrene kan også henvende sig direkte til konsulenterne.

Kontaktperson: Kirsten Juul, tlf. 9970 6133

Procesledelse m.v., pædagogiske møder

Konsulenten kan bistå i forbindelse med temamøder, pædagogiske dage m.v. Konsulenten tilbyder:

• Hjælp til organisering / tilrettelæggelse
• Procesledelse
• Input / oplæg

Kontaktpersoner: Helle S. Christensen (dagtilbud), 9970 7179
 

ICDP

Konsulenten kan bistå med konsultativ bistand i forhold til at fastholde og udvikle arbejdet med ICDP i daginstitutionerne.
Derudover tilbydes kurser i ICDP på hhv. niveau 1 og niveau 2.
Kursusforløbet foregår over ca. ½ år. Der vil være 6 undervisningsgange a’ 6 timer og mellemliggende praksisperioder. I praksisperioderne skal deltagerne på kurset arbejde med opgaver, som fokuserer på samspillet med børn og unge.

• Niveau 1 omhandler: udvikling af egen relationskompetence ud fra en fælles teoretisk ramme til forståelse af det relations- og ressourceorienterede pædagogiske arbejde. Herunder opnåelse af en udvidet kompetence med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og analyse af samspil samt en udvidet bevidsthed og sensitivitet i forhold til eget samspil med børn, unge, forældre og kolleger.
• Niveau 2 omhandler: udvikling af vejlederpersoners relationskompetence til at arbejde med andres relationskompetence ud fra et relations- og ressourceorienteret perspektiv. For at deltage på niveau 2 skal man have gennemført ICDP niveau 1.

Lederen kan henvende sig til Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179, for aftale herom.
 
Narrativ supervision, personale i daginstitutioner

Konsulenten tilbyder individuel supervision og supervision i grupper med bevidning.
Narrativ supervision bidrager til re-vitalisering af det faglige fokus og skaber nye perspektiver og fortællinger i forhold til supervisandens opgaver, arbejdsplads, samarbejdspartnere – og sig selv.
Den narrative supervision er procesorienteret med et fokus på at få rigere fortællinger i forhold til problemer/udfordringer, deres effekter og historie, på identitet, på værdier og på at bringe meningsfuldheden tilbage i arbejdet.

Lederen/den enkelte kan henvende sig til Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179, for aftale herom.
 
Sparring, daginstitutionsledere

Konsulenten tilbyder sparring / supervision om pædagogiske, didaktiske, organisatoriske og ledelsesmæssige spørgsmål.
Kontaktperson: Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179
 
Kvalitetsudvikling i dagtilbud

Konsulenten kan bistå med sparring i forbindelse med udarbejdelse af og opfølgning på kvalitetsrapporter, herunder støtte og udvikle arbejdet med pædagogiske læreplaner, BMV, dokumentation og evaluering
Kontaktperson: Helle S. Christensen, tlf. 9970 7179
 
Nationale tests, læsning

Der kan hentes konsultativ bistand fra læsekonsulenten i forbindelse med de nationale tests således:

• Forud for gennemførelsen af de nationale test. Læsekonsulenten kan deltage i møde med lærere, der har ansvar for gennemførelsen af testen m.h.p. orientering om, hvordan testen gennemføres
• Læsekonsulenten kan deltage i opfølgningsmøderne efter gennemførelsen af de nationale tests ml. skoleledelse, læsevejleder og lærere (jf. kvalitetsrapporten)
• Læsekonsulenten yder konsultativ bistand til til læsevejledere i forhold til deres vejledning af lærerne ud fra de nationale tests

Kontaktperson: Ella Riisbank, tlf. 9970 7271
 
Samarbejde med læsevejledere

Læsekonsulenten yder løbende vejledning og sparring til læsevejlederne. Der kan aftales faste møder mellem læsekonsulenten og læsevejlederne, f.eks. hver 14.dag, på de enkelte skoler. Vejledning og sparring kan omhandle såvel almen- som specialpædagogisk arbejde.

Kontaktperson: Ella Riisbank, tlf. 9970 7271

Sprogvurdering i børnehaveklasserne

Alle børn sprogvurderes i børnehaveklassen. Det er den enkelte børnehaveklasseleder, der gennemfører sprogvurderingen og dokumenterer indsatsen i starten og slutningen af børnehaveklassen.

Inden Efter gennemførelsen af sprogvurderingen afholdes møde på den enkelte skole mellem børnehaveklasseledere og læsekonsulent.

• Læsekonsulenten kan inddrages konsultativt i forbindelse med gennemførelsen af sprogvurderingerne.
• Læsekonsulenten kan give konsultativ bistand i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner på baggrund af sprogvurderingerne

I slutningen af børnehaveklassen afholdes møde mellem børnehaveklasseledere, skoleleder og læsekonsulent. Opfølgningen på sprogvurderingen evalueres. På baggrund af handleplanstemaet ”sprog” i læseplanen for børnehaveklassen sikres kontinuitet i indsatsen ved overgang til 1. klasse.

Kontaktperson: Ella Riisbank, tlf. 9970 7271

Børn med ordblindhed

• Slutningen af 2. klasse / begyndelsen af 3. klasse: Læsekonsulenten kan deltage i analyse af testene og yde konsultativ bistand og sparring i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner på baggrund af disse. Læsekonsulenten kan inddrages i vurderingen af, om der er børn, der viser tegn på ordblindhed.
• Kurser for børn, der viser tegn på ordblindhed, 3. klasse: Læsekonsulenten yder konsultativ bistand i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af kurserne (f.eks. VAKS) samt i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner for det videre forløb.
• 4. klasse: Børn, der viser tegn på ordblindhed testes med ordblindetesten. Læsevejlederen på den enkelte skole tager testen. I tvivlstilfælde holder læsevejlederen holder herefter møde med læsekonsulenten, og det videre forløb aftales. Læsevejlederen udarbejder den skriftlige rapport.
• Skolens pædagogiske personale udarbejder handleplan. Der afholdes 3 møder med 3 måneders mellemrum. Dansklæreren udfærdiger referat og sender ud inden for en uge.
• Læsekonsulenten kan inddrages i forbindelse med sparring og vejledning af lærere (herunder faglærere) i forhold til, hvordan elever med ordblindhed støttes i alle fag.

Kontaktperson: Ella Riisbank, tlf. 9970 7271